تبلیغات
نکته های کلیدی در آب و هواشناسی سینوپتیک - واژه ها و اصطلاحات آماری
 
نکته های کلیدی در آب و هواشناسی سینوپتیک
خدایا! کمکم کن؛ پیمانی را که در طوفان با تو بستم در آرامش فراموش نکنم
درباره وبلاگ


خدایا !
از این ناراحتم كه روزی بسیاری از درهای علوم را بر روی خود بگشاییم و هنوز شناختمان از تو تنها در همین حد باشد.


مدیر وبلاگ : mehdi doostkamian
مطالب اخیر
نویسندگان
نظرسنجی
مطالبی را که در وب گذاشته می شود چگونه ارزیابی می کنید:؟پیوندها
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

برای نمایش تصاویر گالری كلیك كنید


دریافت كد گالری عكس در وب

نقطه زینی saddle point
تقریب نقطه زینی saddle point approximation
حفاظت safequard
ایمنی safety
مبارزه برای ایمنی safety campaign
پارادوکس سن پیترزبورگ Saint Petersburg paradox
توزیع تکین سالم Salem singular distribution
نمونهگیری سامفورد Sampford sampling
خودهمبستگی نمونهای sample autocorrelation
اتوکوواریانس نمونهای sample autocovariance
ضریب همبستگی نمونهای sample correlation coefficient
کوواریانس نمونه sample covariance
طرح نمونه sample design
تابع نمونه sample function
میانگین نمونه sample mean
میانه نمونه sample median
تعداد نمونه sample number
مسیر نمونه sample path
نقطه نمونه sample point
بازبهکارگیری نمونه sample reuse
اندازه نمونه sample size
تعیین اندازه نمونه sample size determination
برآورد اندازه نمونه sample size estimation
فضای نمونه sample space
بررسی نمونهای sample survey
واریانس نمونه sample variance
نمونهگیری sampling
طرح نمونهگیری sampling design
توزیع نمونهگیری sampling distribution
خطای نمونهگیری sampling error
کسر نمونهگیری sampling fraction
چارچوب نمونهگیری sampling frame
نمونهگیری از جامعه متناهی sampling from finite population
بازرسی نمونهای sampling inspection
بازه نمونهگیری sampling interval
روش نمونهگیری sampling method
گشتاور نمونهگیری sampling moment
بهینهسازی نمونهگیری sampling optimization
برنامه نمونهگیری sampling plan
راهنمای انتخاب طرح نمونهگیری sampling scheme
آمارگیری نمونهای sampling survey
واحد نمونهگیری sampling unit
واریانس نمونهگیری sampling variance
نمونهگیری با جایگذاری sampling with replacement
نمونهگیری بدون یادآوری sampling without recall
نمونهگیری بدون جایگذاری sampling without replacement
صفرهای نمونهگیری sampling zeros
نابرابری ساموئلسون Samuelson's inequality
نابرابری ساموئلسون-نِیر Samuelson-Nair inequality
شاخص سانگوی (فاصله سانگوی) Sanghvi's index (Sanghvi's distance)
نابرابری سانوف Sanov inequality
توزیع سارگان Sargan distribution
فرمول ساترتوِیت Satterthwaite's formula
طرح اشباع شده saturated design
نمرههای سَوِ ج Savage scores
آزمون سَوِ ج Savage test
نسبت چگالی سَوِ ج-دیکی Savage-Dickey density ratio
پارامتر مقیاس scale parameter
آزمون مقیاس scale test
مقیاسهای کثرت scales of numerosity
مقیاسبندی scaling
مقیاسنگاری scalogram
نمودار کاوشی scan diagram
آمارههای کاوشی scan statistics
کاوش scanning
نمودار پراکنش scatter diagram
تابع پراکنش scatter function
نمودار پراکنش scatter plot
پراکنشنگار scattergram
تغییرات scedastic
خم تغییرات scedastic curve
آزمون شِیفر-شفیلد Schafer-Sheffield test
شیوه مقایسه همزمان شفه Scheffe's simultaneous comparison procedure
توزیع شایدهگر-واتسون Scheidegger-Watson distribution
شمایی schematic
نمودار شمایی schematic plot
طرح scheme
شاخص تشابه متناسب شوئهنر Schoener's index of proportional similarity
قاعده ضرب شونهمان Schonemann product rule
مکتب school
کوژی شور Schur convexity
تجزیه شور Schur decomposition
تابع شور Schur function
نابرابری شور Schur inequality
ضرب شور Schur product
دورهنگار شوستر Schuster periodogram
ملاک شوارتس Schwarz criterion
نابرابری شوارتس Schwarz inequality
برآوردگرهای شوئپهگون Schweppe-type estimators
روش علمی scientific method
1. امتیاز 2. نمره score
آمارههای امتیازی score statistics
1. امتیازبندی 2. نمرهدهی scoring
قاعده امتیازبندی scoring rule
نظامهای امتیازبندی در ورزش scoring systems in sport
ضریب اسکات برای توافق بین کدگذاران Scott's coefficient of intercoder agreement
غربالگری screening
غربالگری به کمک متغیّرهای همبسته screening by correlated variates
طرح غربالگری screening design
جستجو search
نظریه جستجو search theory
فصلی بودن seasonality
روش خط قاطع secant method
سکانت هذلولی sech (= hyperbolic secant)
توزیع توان دوم سکانت هذلولی sech-squared distribution
مرتبه دوم second-order
کارآیی مرتبه دوم second-order efficiency
دادههای ثانویه secondary data
مسئله منشی secretary problem
قطاع sector
نمودار قطاعی sector chart
نمودار قطاعی sector diagram
روند دیرپای secular trend
رگرسیون بهظاهر نامربوط seemingly unrelated regression
جدا شدگی segregation
لرزهنگار seismogram
جدول عمر گزینشی select life table
اریبی گزینش selection bias
تفاضل گزینش selection differential
گزینش متغیّرهای رگرسیونی selection of regression variables
گزینش عاملهای طبقهبندیکننده selection of stratifiers
مسئله گزینش selection problem
شیوه گزینش selection procedure
آماره گزینش selection statistic
استنباط گزینشی selective inference
کمترین توانهای دوم گزینشی selective least squares
شیوه گزینشی selective procedure
نمونهگیری گزینشی selective sampling
ماتریس خودالحاقی self-adjoint matrix
فرایند خودآفین self-Affine process
خودسازگاری self-consistency
برآوردگر خودسازگار self-consistent estimator
فرایند خودتصحیح self-correcting process
خودشمارش self-enumeration
توزیع خودمعکوس self-reciprocal distribution
فرایند خودمشابه self-similar process
خودتشابهی self-similarity
نمونه خودوزنده self-weighting sample
معناشناسی semantics
استنباط نیمبیزی semi-Bayesian inference
زنجیرهای مارکوف نیماتلافی semi-dissipative Markov chains
نیماستقلال semi-independence
نیمدامنه بین چارکی semi-interquartile range
نیمناوردا semi-invariant
نیموارون semi-inverse
مربعهای نیملاتین semi-latin squares
نیممارکوف semi-Markov
فرایند نیممارکوف semi-Markov process
نیممیانمیانگینها semi-midmeans
مدل نیمپارامتری semi-parametric model
نمودار نیمکلوچهای semi-pie diagram
دوازدهک semi-sextile
توزیع نیملُگنرمال semilognormal distribution
آغازگر seminal
توزیع نیمپایدار semistable distribution
خطای نیمسیستماتیک semisystematic error
نیمجدولی semitabular
صورت نیمجدولی semitabular form
نیمواریانس semivariance
پرسش حساس sensitive question
تحلیل حساسیت sensitivity analysis
خم حساسیت sensitivity curve
فضای تفکیکپذیر separable space
آماره تفکیکپذیر separable statistic
قضیه اَبَرصفحه تفکیککننده separating hyperplane theorem
جداسازی میانگینها separation of means
جداساز separator
هفتک septile
آمارههای مقایسه دنبالهها sequences comparison statistics
تاریخگذاری دنبالهها sequences dating
تحلیل دنبالهای sequential analysis
خیدوی دنبالهای sequential chi-squared
آزمون خیدوی دنبالهای sequential chi-squared test
برآورد دنبالهای sequential estimation
برآورد دنبالهای میانگین sequential estimation of the mean
برآورد دنبالهای میانگین در جامعه متناهی sequential estimation of the mean in finite population
آزمون عمر دنبالهای sequential life testing
نسبت احتمال دنبالهای sequential probability ratio
آزمون نسبت احتمال دنبالهای sequential probability ratio test
شیوه دنبالهای sequential procedure
برآوردگر رتبهای دنبالهای sequential rank estimator
شیوه بونفرونی رد دنبالهای sequential rejective Bonferroni procedure
نمونهگیری دنبالهای sequential sampling
آزمون سَوِ ج دنبالهای sequential Savage test
آزمون tی دنبالهای sequential t-test
آزمون T^2ی دنبالهای sequential T^2 test
آزمون دنبالهای sequential test
آزمایههای دنبالهای sequential trials
همبستگی پیاپی serial correlation
کوواریانس پیاپی serial covariance
وابستگی پیاپی serial dependence
آزمون پیاپی serial test
آزمون پیاپی برای تصادفی بودن serial test of randomness
تغییرات پیاپی serial variation
ردیفسازی seriation
1. سری 2. سریها series
حسابان سهرا Serra's calculus
عامل سرویس service factor
دوره سرویس service period
زمان سرویس service time
تعمیرپذیری serviceability
روش کنار گذاشتن set aside method
وابستگی مجموعهای setwise dependence
ششک sextile
اعداد شانموگان Shanmugan numbers
قضیه شانون Shannon theorem
شاخص شانون-وینر Shannon-Wiener index
عامل شکل shape factor
آمارشناسی شکلها shape statistics
آماره Wی شاپیرو-ویلْک Shapiro-Wilk W statistic
فرض صفر مشخص sharp null hypothesis
مدل شارپ و لوتکا Sharpe and Lotka model
نمایانسازی دادهها sharpening data
چندجملهایهای شیفر Sheffer polynomials
تصحیح شپارد Sheppard correction
فرمول شپارد Sheppard's formula
توزیع شرمن Sherman distribution
آماره آزمون شرمن Sherman test statistic
نمودار شییوهارت Shewhart chart
اصل شییوهارت Shewhart principle
مدل انتقال shift model
مدل شوک shock model
برآوردگر شوراک Shorack estimator
تقریب شور Shore approximation
دادههای کوتاه short data
روش میانبُر shortcut method
کوتهنیم shorth
نوفه شلیک shot-noise
توزیع نوفه شلیک shot-noise distribution
فرایند نوفه شلیک shot-noise process
فرمول شاولتون Shovelton's formula
برآوردگر انقباضی shrinkage estimator
توزیع پواسون مرکّب زیشل Sichel's compound Poisson distribution
آزمون سیگل-توکی Siegel-Tukey test
سیگماهمدوره sigma isochron
سیگمامشبّکه sigma lattice
قید مجموع sigma restriction
سیگمامیدان sigma-field
آزمون علامت sign test
سیگنال signal
نظریه آشکارسازی سیگنالها signal detection theory
ردگیری signal tracking
نسبت سیگنال به نوفه signal-to-noise ratio
اندازه علامتدار signed measure
آزمون رتبهای علامتدار signed rank test
آماره رتبهای علامتدار signed-rank statistic
سطح معنیدار بودن significance level
سطح معنیدار بودن آزمون significance level of a test
احتمال معنیدار بودن significance probability
آزمون معنیدار بودن significance test
رقم معنیدار significant digit
رقم معنیدار significant figure
تابع علامت signum function
اِزاره sill
آزمون سیمز برای فرضهای چندگانه Simes test of multiple hypotheses
ماتریسهای مشابه similar matrices
ناحیههای مشابه similar regions
آزمونهای مشابه similar tests
معیار تشابه similarity measure
بسط ساده simple expansion
فرض ساده simple hypothesis
بازی n-نفره ساده simple n-person game
ترتیب ساده simple order
نمونهگیری تصادفی ساده simple random sampling
سادک simplex
طرح سادکی simplex design
روش سادکی simplex method
شاخص سیمپسون Simpson index
توزیع سیمپسون Simpson's distribution
پارادوکس سیمپسون Simpson's paradox
قاعده سیمپسون Simpson's rule
نَوَردیدن شبیهسازی شده simulated annealing
شبیهسازی simulation
زبان شبیهسازی simulation language
بازههای اطمینان همزمان simultaneous confidence intervals
مدل معادلات همزمان simultaneous equation model
استنباط همزمان simultaneous inference
آزمون کردن همزمان simultaneous testing
توزیع سینگ-مادالا Singh-Maddala distribution
انتگرال ساده single integral
تکاتصالی single linkage
روش خوشهبندی تکاتصالی single linkage clustering method
تکنمونهگیری single sampling
خم تککوهانه single-humped curve
تکقلّهای single-peakedness
صف تکسرویسدهی single-server queue
تک singlet
مجموعه تکعنصری singleton
توزیع تکین singular distribution
ماتریس تکین singular matrix
توزیع نرمال تکین singular normal distribution
طرح توزین تکین singular weighing design
تجزیه ویژهمقدار singular-value decomposition
قضیه حدیِ سینوسواری sinusoidal limit theorem
وضع situation
تحلیل اندازه و شکل size and shape analysis
اندازه بلوک size of a block
اندازه جامعه size of a population
اندازه آزمون size of a test
توزیع چوله skew distribution
رگرسیون چوله skew regression
دترمینان چولهمتقارن skew symmetric determinant
توزیع چولهنرمال skew-normal distribution
ماتریس چولهمتقارن skew-symmetric matrix
توزیع چوله skewed distribution
چولگی skewness
طرح نمونهگیری توده کالا با ندیدهگیری skip-lot sampling plan
قضیه اسکیتوویچ-دارموآ Skitovitch-Darmois theorem
ساخت اسکوروخود Skorohod construction
نشانیدنی اسکوروخود Skorohod embedding
متغیّر کمکی slack variable
احتمال مایل slanted probability
توزیع خط کسری slash distribution
فرایند اسلهپیان Slepian process
نابرابری اسلهپیان Slepian's inequality
رگرسیون وارون ورقهورقه شده sliced inverse regression
ورقهورقه کردن slicing
پارامتر لغزش slippage parameter
آزمون لغزش slippage test
شیب slope
اثر اسلوتسکی Slutsky effect
قضیه اسلوتسکی-فرهشه Slutsky-Frechet theorem
ناحیه کوچک small area
برآورد ناحیه کوچک small area estimation
اعداد کوچک small numbers
اسمارتینگل smartingale
آغشتن و روفتن smear and sweep
تصفیه smelting
آزمون اسمیرنوف Smirnov test
قضیه اسمیرنوف Smirnov theorem
آزمون استقلال اسمیت در جدولهای پیشایندی Smith's test of independence in contingency tables
توزیع اسمیت-بِین برای طول عمر Smith-Bain lifetime distribution
هموار smooth
هموارسازی smoothing
همواری smoothness
پیشین هموار smoothness prior
توزیع اسنهدکور Snedecor distribution
گلولهبرفی snowball
نمونهگیری گلولهبرفی snowball sampling
برفدانه snowflake
فضای سوبولف Sobolev space
تحلیل شبکه اجتماعی social network analysis
آمارهای تامین اجتماعی social security statistics
آمارهای اجتماعی social statistics
جامعهشناسی sociology
جامعهسنجی sociometry
مدلبندی آسان soft modeling
قابلیت اعتماد نرمافزار software reliability
زمان اقامت sojourn time
ماتریس جواب solution matrix
آماره dی سامرز Somers' d statistic
شیوه سامرویل برای زیرمجموعهگزینی متّکی بر دامنه چندگانه Somerville's multiple range subset selection procedure
روش سور Sor method
1. فاصلهگذاری 2. فاصله spacing
آزمون گسترهای span test
ماتریسهای تُنُک sparse matrices
تحلیل دادههای فضایی spatial data analysis
توزیع فضایی spatial distribution
میانه فضایی spatial median
فرایند فضایی spatial process
نمونهگیری فضایی spatial sampling
برآوردگر اسپیرمن Spearman estimator
ضریب همبستگی رتبهای اسپیرمن Spearman rank correlation coefficient
ضریب معیار اندازهگیری اسپیرمن Spearman's foot-rule coefficient
فرمول اسپیرمن-براون Spearman-Brown formula
گونهها species
عاملهای ویژه specific factors
واریانس ویژه specific variance
مشخصسازی specification
ویژگی specificity
ویژگی حساسیت specificity sensitivity
طیفی spectral
تحلیل طیفی spectral analysis
تجزیه طیفی spectral decomposition
تابع چگالی طیفی spectral density function
توزیع طیفی spectral distribution
برآورد طیفی spectral estimation
تجزیه به عاملهای طیفی spectral factorization
تابع طیفی spectral function
پنجره طیفی spectral window
فرمول هموارسازی اسپنسر Spencer's graduation formula
کُره sphere
فضاپرکنی با کُره sphere packing
توزیع کُروی spherical distribution
میانه کُروی spherical median
رگرسیون کُروی spherical regression
کُروی بودن sphericity
سلسله رویدادها spike trains
اتحاد اسپیتزر Spitzer's identity
قضیه اسپیتزر-روزن Spitzer-Rosen theorem
تابع اسپلاین spline function
طرح کرتهای خرد شده split-plot design
فرایند خودبهخود spontaneous process
پراکنش spread
همبستگی دروغین spurious correlation
ماتریس مربع square matrix
آزمون معنیدار بودن افشرده squeeze significance test
گروه پایداری stability group
پایدارسازی stabilization
پایدارساز stabilizer
توزیع پایدار stable distribution
برآورد پایدار stable estimation
حدس همسانریختی پایدار stable homeomorphism conjecture
جمعیت پایدار stable population
فرایند پایدار stable process
رگرسیون مرحلهبهمرحله stagewise regression
روش پلکانی staircase method
داو stake
نمودار چکنده stalactite plot
مجتمع استاندارد standard complex
انحراف استاندارد standard deviation
خطای استاندارد standard error
صورت استاندارد معادله standard form of an equation
توزیع نرمال استاندارد standard normal distribution
استانداردسازی standardization
انحراف استاندارد شده standardized deviate
توزیع استاندارد شده standardized distribution
نسبت مرگ و میر استاندارد شده standardized mortality ratio
متغیّر تصادفی استاندارد شده standardized random variable
نرخ استاندارد شده standardized rate
آماره آزمون استاندارد شده standardized test statistic
واحدهای استاندارد شده standardized units
نُهنمرهای استاندارد stanine
مقیاس نُهنمرهای استاندارد stanine scale
شیب ستارهای star slope
مرتب کردن ستارهشکل starshaped ordering
مقدار آغازین starting value
فضای وضعیت state space
شبکههای ایستگاهی station networks
مانایی stationarity
مانا stationary
توزیع مانا stationary distribution
فرایند نقطهای مانا stationary point process
جمعیت مانا stationary population
فرایند مانا stationary process
سریهای زمانی مانا stationary time series
آماره(ها) statistic(s)
الگوریتم آماری statistical algorithm
تحلیل آماری statistical analysis
کاربردهای آماری همگرایی ضعیف statistical applications of weak convergence
جنبههای آماری تماشای تلویزیون statistical aspects of television viewing
نظریه آماری ارتباطات statistical communication theory
محرمانه بودن آماری statistical confidentiality
مشاوره آماری statistical consulting
کنترل آماری statistical control
خمیدگی آماری statistical curvature
توزیع آماری statistical distribution
برنامه بومشناسی آماری statistical ecology program
آموزش آمار statistical education
تعادل آماری statistical equilibrium
شواهد آماری statistical evidence
مغالطه آماری statistical fallacy
تابعک آماری statistical functional
نمودارهای آماری statistical graphics
فرض آماری statistical hypothesis
استقلال آماری statistical independence
تطبیق آماری statistical matching
مکانیک آماری statistical mechanics
روشهای آماری در عیارسنجی زیستی statistical methods in bioassay
روشهای آماری در روانتنانی statistical methods in psychophysics
مدلبندی آماری statistical modeling
اداره آمار statistical office
بسته نرمافزاری آماری statistical package
فیزیک آماری statistical physics
کنترل کیفیت آماری statistical quality control
خودتشابهی آماری statistical self-similarity
نرمافزار آماری statistical software
آزمون آماری statistical test
نظریه آماری دستگاههای خطی statistical theory of linear systems
ترمودینامیک آماری statistical thermodynamics
ناحیههای تحمل آماری statistical tolerance regions
بلوکهای از نظر آماری معادل statistically equivalent blocks
آمارشناس statistician
1. آمار 2. علم آمار statistics
آمار و هوش مصنوعی statistics and artificial intelligence
آمار و مطالعات مذهبی statistics and religious studies
آمار در علوم جانوری statistics in animal science
آمار در حسابرسی statistics in auditing
آمار در بلورنگاری statistics in crystallography
آمار در دندانپزشکی statistics in dentistry
آمار در مالیه statistics in finance
آمار در جنگلداری statistics in forestry
آمار در قماربازی statistics in gambling
آمار در زمینفیزیک statistics in geophysics
آمار در مطالعات تاریخی statistics in historical studies
آمار در حقوق statistics in law
آمار در زبانشناسی statistics in linguistics
آمار در علم مدیریت statistics in management science
آمار در بازاریابی statistics in marketing
آمار در تشخیص پزشکی statistics in medical diagnosis
آمار در پزشکی statistics in medicine
آمار در هواشناسی statistics in meteorology
آمار در چشمپزشکی statistics in ophthalmology
آمار در صنعت داروسازی statistics in pharmaceutical industry
آمار در علوم سیاسی statistics in political science
آمار در روانشناسی statistics in psychology
آمار در جامعهشناسی statistics in sociology
آمار در ورزش statistics in sports
آمار در ایمنی وسائط نقلیه statistics in vehicle safety
آمارههای فرادادهای statistics metadata
آماره جنایی دادگستری statistics of criminal justice
آمار زلزلهها statistics of earthquakes
آمار درآمد statistics of income
آمار برای مدیریت مخاطره statistics of risk management
آمارههای شکل statistics of shape
توزیع پایا steady distribution
وضعیت پایا steady state
آماره استیل Steel statistic
اثر استاین Stein effect
برآوردگر استاین Stein estimator
اتحاد استاین Stein identity
روش استاین Stein's method
فراوانترین مقدار استاینر Steiner's most frequent value
نمایش ساقه و برگ stem-and-leaf display
تابع پلّهای step function
روش گامبهپس step-down method
خوشهبندی گاماندازهای step-size clustering
روش گامبهپیش step-up method
رگرسیون گامبهگام stepwise regression
روشهای بازنمونهگیری گامبهگام stepwise resampling methods
سهبُعدنگار stereogram
سهبُعدیشناسی stereology
کسر استیلتیس Stieltjes fraction
انتگرال استیلتیس Stieltjes integral
توزیع استرلینگ Stirling distribution
ماتریس استرلینگ Stirling matrix
عدد استرلینگ Stirling number
فرمول استرلینگ Stirling's formula
تقریب تصادفی stochastic approximation
قاعده زنجیری تصادفی stochastic chain rule
مدلِ بخشیِ تصادفی stochastic compartment model
پیچیدگی تصادفی stochastic complexity
کنترل تصادفی stochastic control
همگرایی تصادفی stochastic convergence
کوتاهسازی تصادفی stochastic curtailment
جمعیتشناسی تصادفی stochastic demography
معادلات دیفرانسیل تصادفی stochastic differential equations
غلبه تصادفی stochastic domination
معادله تصادفی stochastic equation
از کار افتادگی تصادفی stochastic failure
بازی تصادفی stochastic game
آبشناسی تصادفی stochastic hydrology
استقلال تصادفی stochastic independence
انتگرال تصادفی stochastic integral
ماتریس تصادفی stochastic matrix
مکانیک تصادفی stochastic mechanics
مدل تصادفی stochastic model
1. ترتیب تصادفی 2. مرتب کردن تصادفی stochastic ordering
نظریه پَرشیدگی تصادفی stochastic perturbation theory
مدل جمعیتی تصادفی stochastic population model
مسئله تصادفی stochastic problem
فرایند تصادفی stochastic process
مدل برنامهریزی تصادفی stochastic programming model
مدل رگرسیونی تصادفی stochastic regression model
نظریه مخاطره تصادفی stochastic risk theory
متغیّر تصادفی stochastic variable
مجموعه مرجع به طور تصادفی بسته stochastically closed reference set
متغیّر به طور تصادفی بزرگتر stochastically larger variable
به طور تصادفی یکنوا stochastically monotone
شاخص بهای بازار سهام stock market price index
ملاک ردّ استون Stone's rejection criterion
توزیع متوقف stopped distribution
مجموعمتوقف stopped-sum
توزیع توقف stopping distribution
عدد توقف stopping number
قاعده توقف stopping rule
زمان توقف stopping time
نظریه انبارش storage theory
1. طبقهها 2. لایهها strata
نمودار چندلایه strata chart
راهبرد strategy
طبقهبندی stratification
طرح طبقهبندی شده stratified design
نمونهگیری چندمرحلهای طبقهبندی شده stratified multistage sampling
نمونهگیری طبقهبندی شده stratified sampling
عامل طبقهبندیکننده stratifier
طبقه stratum
قرعهکشی straw poll
1. قوّت 2. مقاومت strength
قوّت طرح نمونهگیری strength of a sampling plan
قوّت آزمون strength of a test
مدل تنش و مقاومت stress-strength model
سختگیرانه stringent
نوار strip
کرتهای نواری strip plots
نمونهگیری نواری strip sampling
همگرایی قوی strong convergence
قانون قوی اعداد بزرگ strong law of large numbers
نظریه قوی نمره واقعی strong true-score theory
رده قویاً ارگودیک strongly ergodic class
تابع قویاً اندازهپذیر strongly measurable function
توزیع ساختاری structural distribution
مدل معادله ساختاری structural equation model
برآورد ساختاری structural estimation
استنباط ساختاری structural inference
مدل ساختاری structural model
پارامتر ساختاری structural parameter
پیشگویی ساختاری structural prediction
احتمال ساختاری structural probability
رگرسیون ساختاری structural regression
صفرهای ساختاری structural zeros
ساختارگرا structuralist
تابع ساختار structure function
ماتریس باساختار structured matrix
آزمون استوارت-ماکْسوِل Stuart-Maxwell test
توزیع استیودنت Student distribution
آزمون tی استیودنت Student's t-test
استیودنتیدن Studentization
تابع مشخصه تجربی استیودنتیده Studentized empirical characteristic function
انحراف کرانگین استیودنتیده Studentized extreme deviate
توزیع ماکسیمال استیودنتیده Studentized maximal distribution
دامنه تغییرات استیودنتیده Studentized range
مانده استیودنتیده Studentized residual
قاعده استورجس Sturges' rule
توزیع پواسون بریدهبریده stuttering Poisson distribution
دادههای زیرمتعادل sub-balanced data
زیرجمعی subadditive
تابع زیرجمعی subadditive function
نمودار رویه تقسیم شده subdivided-surface chart
توزیع زیرنمایی subexponential distribution
هموارسازی آماری جزئی subgraduation
زیرگروه subgroup
آزمون زیرفرض subhypothesis testing
آزمودنی subject
احتمال ذهنی subjective probability
تصادفی بودن ذهنی subjective randomness
ذهنیگرا subjectivist
زیرمیانگین submean
زیرنرمال subnormal
پراکنش زیرنرمال subnormal dispersion
زیرنمونه subsample
زیرنمونهگیری subsampling
گروه جایگشتها substitution group
تابع زیربقا subsurvival function
گردش موفقیتها success run
توالی succession
تفاضل پیاپی successive difference
خَلَف successor
لم سوداکوف Sudakov's lemma
بسندگی sufficiency
بسنده sufficient
شرط بسنده sufficient condition
برآورد بسنده sufficient estimation
اِفراز بسنده sufficient partition
آماره بسنده sufficient statistic
آزمون مقیاس سوخاتمه Sukhatme scale test
مجموع sum
مجموع پیشامدها sum of events
نمونهگیری در مجموع سهمیهای sum-quota sampling
توزیع سریهای توانی مجموعمتقارن sum-symmetric power series distribution
مجموعپذیری summability
جمعوند summand
خلاصه summary
مجموعیابی summation
نمودار خورشیدی sun chart
فرمول ساندبرگ Sundberg formula
اَبَربیزی super-Bayesian
زبَرجمعی superadditive
اَبَرکارآ superefficiency
برترین عدد شاخص superlative index number
زبَرمارتینگل supermartingale
پراکنش زبَرنرمال supernormal dispersion
اَبَرجامعه superpopulation
مدل اَبَرجامعهای superpopulation model
طرح فوق اشباع supersaturated design
ردهبندی راهنماییده supervised classification
تعادل تکمیلی supplemented balance
1. تکیهگاه (نظریه توزیع) 2. پشتیبانی (استنباط آماری) support
تکیهگاه تابع support of a function
ماشین بردارتکیهگاه support vector machine
قضیه اَبَرصفحه پشتیبان supporting hyperplane theorem
فرونشانی suppression
متغیّر فرونشان suppressor variable
نُرم سوپریمم supremum norm
قضیه سوپریمم supremum theorem
پیشامد حتمی sure event
رویه surface
شاخص شگفتی surprise index
جانشین surrogate
پاسخ جانشین surrogate response
نظارت surveillance
1. بررسی 2. پیمایش 3. آمارگیری survey
تحقیق پیمایشی survey research
نمونهگیری پیمایشی survey sampling
آمارشناس بررسی نمونهای survey statistician
بررسی مبتنی بر سنجش از دور survey using remote sensing
تحلیل بقا survival analysis
مشاهده مشکوک suspect observation
فاصله سووین-فو Swain-Fu distance
برونبری swamping
روفتن sweep
ترفند swindle
نَوْژَنده (اثرکننده، کسی یا چیزی که سبب میشود مر حصول امری را (ناظمالاطباء).) swing
طرح برگشتی switch-back design
1. تبدّلی 2. راهگزینی switching
رگرسیون تبدّلی switching regression
قاعده راهگزینی switching rule
ماتریس سیلوِستر Sylvester matrix
نماد symbol
حسابان نمادی symbolic calculus
پراچوبخط نمادی symbolic scattally
تفاضل متقارن symmetric difference
تابع متقارن symmetric function
میانگین متقارن symmetric mean
سانسور کردن متقارن symmetrical censoring
آزمون تقارن symmetry test
همکُنشی synergism
برآورد ترکیبی synthetic estimation
برآوردگر ترکیبی synthetic estimator
1. سیستم 2. دستگاه 3. سامانه 4. منظومه 5. نظام system
دستگاه خمهای فراوانی system of frequency curves
دستگاه رویههای فراوانی system of frequency surfaces
قابلیت اعتماد سیستم system reliability
سیستماتیک systematic
طرح سیستماتیک systematic design
نمونهگیری سیستماتیک systematic sampling
تحلیل سیستمها در بومشناسی systems analysis in ecology
آزمون شروتر برای همواریانسی Szroeter's test of homoscedasticity

منبع : وبلاگ امار واحتمالات مهندسی

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات
جمعه 20 مرداد 1391
mehdi doostkamian
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 ساعت 16 و 20 دقیقه و 53 ثانیه
Keep this going please, great job!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.